The 2009 pandemic H1N1 neuraminidase N1 lacks the 150-cavity in its active site

Qing Li, Jianxun Qi, Wei Zhang, Christopher J Vavricka, Yi Shi, Jinhua Wei, Enguang Feng, Jingshan Shen,
Jilong Chen, Di Liu, Jianhua He, Jinghua Yan, Hong Liu, Hualiang Jiang, Maikun Teng, Xuebing Li & George F Gao

Influenza A virus neuraminidase can be classified into groups 1 and 2 on the basis of its primary structure. The main structural feature of group 1 neuraminidase is an extra cavity in the active site, the 150-cavity. Here we present the crystal structure of neuraminidase from the 2009 pandemic H1N1 influenza strain. In contrast to other characterized N1 neuraminidases, which are all members of group 1, 2009 H1N1 neuraminidase does not have a 150-cavity.